top of page

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Критерії оцінювання:

 

2. Тематичний план:

 

 

 

Теми лекційних занять:

 

1. Веб-квести у навчанні іноземних мов: їх різновиди і структура.

2. Поняття "блог" і "веб-сайт". Шляхи їх інтеграції  у процес вивчення іноземних мов.

 

 

Словник і тематика лекційних занять:

Пряма, змішана та віртуальна форми навчання. Веб квести: їх сутність, різновиди (12 різновидів: переказовий, компілятивний, журналістський, аналітичний, дослідницький, оцінний, переконуючий, націлений на побудову консенсусу, аналітичний, загадковий, спрямований на самопізнання) і структура (6-елементна структура: вступ, завдання, процес і ресурси, оцінка, висновок, сторінка вчителя). Блоги: сутність, різновиди (блог учня та блог учителя) і можливості використання у вивченні іноземних мов учнями ЗНЗ. Веб-сайт: сутність, різновиди і шляхи інтеграції в навчальний процес.

 

Теми практичних занять: 

 

1. Сутність веб-квестів.

2. Проектування контенту процесуальної частини веб-квестів. 

3. Проектування оцінної шкали веб-квестів та редагування їх контенту. 

4. Конструювання та використання інформаційних Інтернет-блогів та блогів-щоденників навчальних досягнень у навчанні іноземних мов (ознайомлення з можливостями веб-хостінгу, побудова блогів як додаткових джерел навчальної інформації з іноземної мови, а також як додаткового засобу контролю та форми організації педагогічного спілкування в режимах: вчитель – учень, вчитель – мала група).

5. Конструювання тематичного веб-сайту з іноземної мови (ознайомлення з можливостями веб-хостінгу, відбір контенту сайту, його технічне розміщення). 

6. Розробка контенту сайтів-бібліотек додаткових матеріалів з іноземної мови (ознайомлення з можливостями веб-хостінгу, відбір контенту сайту, його технічне розміщення). 

7. Особливості конструювання сайтів-портфоліо (ознайомлення з можливостями веб-хостінгу, відбір контенту сайту, його технічне розміщення). 

Критерії оцінювання

Структурна адекватність

Змістова відповідність 

Самостійність і оригінальність

Недостатній рівень
Достатній рівень
Високий
рівень
Найвищий
рівень
Кількість балів

Веб-технологія не розроблена або вона не відповідає наявним структурним вимогам.

Веб-технологія відсутня або її контент не відповідає поставленим цілям.

Веб-технологія відсутня або її контент повністю запозичений з іншого джерела.

У розробленій веб-технології наявні суттєві структурні вади.

Структура веб-технології здебільшого відповідає наявним вимогам.

Структура веб-технології відповідає наявним вимогам.

0-25

Зміст веб-технології не реалізує загалом поставленої мети.

Контент веб-технології являє собою компілят з різних джерел.

Зміст технології в основному відповідає висунутим вимогам, проте наявні деякі недоречності.

Контент веб-технології містить незначні текстові запозичення. Студент наводить посилання на першоджерела.

Зміст розробленої веб-технології реалізує її цілі.

0-40

Контент веб-технології практично не містить текстових запозичень.

0-25

Оформлення та ілюстрування

Кількість балів:

Веб-технологія відсутня або її матеріали не проілюстровані.

0-59 балів

Розроблена веб-технологія містить деякі ілюстративні матеріали, що є недоцільними в даному контексті.

60-73 балів

Розроблена веб-технологія містить ілюстративні матеріали, що не завжди сприяють полегшенню сприймання, або є недостатніми за кількістю.

74-89 балів

Веб-технологія достатньо та адекватно ілюстрована.

0-10

90-100 балів
1. Робоча програма

 

Вступ:

 

Курс “Веб-технології у навчанні” є дисципліною за вибором студентів. Предметом його вивчення є підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання веб-технологій у розвитку комунікативної та інформаційно-комунікаційної компетенцій учнів середніх загальноосвітніх закладів.

 

Міждисциплінарні зв’язки: курс безпосередньо пов'язаний з методикою викладання іноземних мов та інформатикою. Дисципліна також спирається на теоретичні положення вікової психології та низки розділів мовознавства (як-от: граматика, лексикологія, фонетика, орфографія іноземних мов, тощо).

Програма курсу містить 1 змістовий модуль: "Особливості інтеграції веб-технологій у процес викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах".

 

Мета та завдання дисципліни:

 

Метою викладання курсу “Веб-технології у навчанні” є формування здатності майбутніх учителів іноземних мов ефективно їх використовувати у викладанні іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ).

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Веб-технології у навчанні”  є:

1. Формування в майбутніх учителів знання термінологічного апарату дисципліни, розуміння структурно-змістових, видових та функціональних особливостей таких веб-технологій, як: веб-квест, блог і веб-сайт.

2. Формування у студентів умінь розробляти контент вказаних веб-технологій з урахуванням практичної мети та етапу навчання, а також вікових особливостей цільової учнівської аудиторії.

3. Формування здатності студентів публікувати розроблений контент в мережі Інтернет, використовуючи для цього існуючий безкоштовний хостінг.  

 

Студенти повинні:

знати:

  • визначення понять "веб-квест", "блог", "веб-сайт";

  • різновиди та структуру веб-квестів, а також цілі, які можна вирішувати у вивченні іноземної мови засобами цієї веб-технології;

  • процедуру розміщення веб-квесту в мережі Інтернет;

  • різновиди блогів і способи їх використання у вивченні іноземних мов;

  • різновиди веб-сайтів, процедуру конструювання та розміщення в Інтернеті та способи їх використання у вивченні мов.

 

вміти:

  • створювати 2 різновиди веб-квестів, спрямованих на розвиток усномовленнєвих та писемномовленнєвих умінь учнів;

  • створювати й використовувати блог як носій навчальної інформації, цифровий засіб спілкування учнів між собою та вчителя з учнями в процесі вивчення іноземної мови, а також як засіб контролю сформованості писемномовленнєвих умінь школярів;

  • створювати тематичний веб-сайт з іноземної мови або сайт-електронну бібліотеку.

 

Зміст дисципліни:

 

Дисципліна містить 1 змістовий модуль: "Інтеграція веб-технологій у навчання іноземних мов". На вивчення дисципліни відводиться 28 годин, з яких: 4  – на проведення лекцій, 14 - на проведення практичних занять, 5 - на аудиторні контрольні роботи та 1 - на індивідуальні заняття. Передбачено також 2 години консультацій і залік.

Студенти ознайомлюються з сутністю, різновидами та структурою низки веб-технологій, а також практикуються в їх конструюванні.

bottom of page